کتاب و مقالات

 

پرده هوا دستگاهی است که در محل درب ورودی از مخلوط شدن هوای دو محیط جلو گیری می کند، به تعریفی ساده تر پرده هوا جریان مداومی از هوای چرخشی است که در ورودی ساختمان قرار می گیرد ضمن آنکه پرده هوا به یکنواختی درجه حرارت هوای داخل کمک می کند.

این دستگاه از نفوذ گرد و غبار و حشرات بیرون بطور موثری ممانعت می کند،در واقع در ورودی ساختمان فن دمنده ای با مکش و پرتاب عمودی هوا به سمت پایین یک دیوار حائل از جنس هوا، بین فضای داخلی و خارجی ساختمان می سازد.

این کتاب شامل موضوعات مفید تاسیسات مکانیکی ساختمان می باشد 

1. حرارت مرکزی 

2. تهویه مطبوع

3. آبرسانی و دفع فاضلاب